Thứ sáu, 29/10/2021 - 00:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quang Lịch

Quy chế hoạt động của Tổ An toàn covid -19

PHÒNG GD &ĐT KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TH&THCS QUANG LỊCH

 

Số: 57/QĐ-TCV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Lịch, ngày 28 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập “Tổ An toàn COVID-19”

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS QUANG LỊCH

 

           - Căn cứ  Điều lệ trường trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ( Ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Căn cứ văn bản số 727/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đàot ạo Thái Bình về việc hướng dẫn thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các cơ sở giáo dục;

- Căn cứ tình hình thực tế của trường TH&THCS Quang Lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các “ Tổ An toàn COVIC-19” ( số lượng: 02 tổ) gồm các ông, bà sau ( có danh sách kèm theo):

Điều 2. Các “ Tổ An toàn COVIC-19” có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, giám sát, đôn đốc, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid -19 tại nhà trường ( theo văn bản 727/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình) và Quy chế tổ chức, hoạt động của Tổ An toàn covid-19.

Điều 3. Các ông bà có tên ở điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

Nơi nhận:                                                                           

- Phòng GD&ĐT (Để BC);

- Như điều 3;

- Website của trường;

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Ngô Thị Liên

 

 

DANH SÁCH TỔ AN TOÀN COVID-19 SỐ 1

( Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-TVD ngày 28/8/2021

 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Quang Lịch).

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thành phần trong tổ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Phó hiệu trưởng

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Thị Kim Loan

P TPT

Tỏ phó

 

3

Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Giáo viên

Tổ phó

 

4

Vũ Thị Thanh Nhàn

Tổ trưởng tổ 1

Ủy viên

 

5

Phạm Thị Thu Hà

Tổ trưởng tổ 2+3

Ủy viên

 

6

Phạm Thị Ngọ

Tổ trưởng tổ 4+5

Ủy viên

 

7

Phạm Thị Hồng

TT tỏ Nữ công

Ủy viên

 

8

Trần Thị Lan

Giáo viên

Ủy viên

 

9

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

Ủy viên

 

10

Nguyễn T.Hồng Duyên

Giáo viên

Ủy viên

 

11

Hoàng Thị Nương

Giáo viên

Ủy viên

 

12

Trần Thị Hợi

TP tổ 2+3

Ủy viên

 

13

Phan Thị Chanh

T. tra

Ủy viên

 

14

Trần Thị Hải

Giáo viên

Ủy viên

 

15

Phạm Thị Nhài

Phó CTCĐ

Ủy viên

 

16

Lương Thị Hằng Nga

TP tổ 4+5

Ủy viên

 

17

Đỗ Hoài Hương

Giáo viên

Ủy viên

 

18

Nguyễn Thanh Quang

VC thư viện

Ủy viên

 

19

Phạm Mạnh Tuyến

Bảo vệ

Ủy viên

 

( Trong danh sách này có 19 người)

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ AN TOÀN COVID-19 SỐ 2

( Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-TVD ngày 28/8/2021

 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Quang Lịch).

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thành phần

trong tổ

Ghi chú

1

Bùi Thị Lý

Phó hiệu trưởng

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Tổng phụ trách Đội

Tổ phó

 

3

Lê Thị Hằng

Giáo viên

Tổ phó

 

4

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TT tổ KHXH

Ủy viên

 

5

Vũ Thị Thắm

TT tổ KHTN

Ủy viên

 

6

Phí Thị Vân Hoa

TP tổ KHXH

Ủy viên

 

7

Phạm Thị Thanh Huyền

Giáo viên

Ủy viên

 

8

Phạm Thị Oanh

Giáo viên

Ủy viên

 

9

Phạm Thị Tuyết

Giáo viên

Ủy viên

 

10

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giáo viên

Ủy viên

 

11

Nguyễn Thanh Bằng

Chủ tịch công đoàn

Ủy viên

 

12

Phan Thị Thảo

Giáo viên

Ủy viên

 

13

Trần Văn Quyền

Giáo viên

Ủy viên

 

14

Lại Thị Nhung

TP tổ KHTN

Ủy viên

 

15

Lê Thị Hằng

Giáo viên

Ủy viên

 

16

Nguyễn Thị Duyên

VC văn phòng

Ủy viên

 

17

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Kế toán

Ủy viên

 

18

Trần Xuân Đảo

Bảo vệ

Ủy viên

 

( Trong danh sách này có 18 người)

 

 

 

 

 

PHÒNG GD &ĐT KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TH&THCS QUANG LỊCH

                                                                                              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Lịch, ngày 28 tháng 8 năm 2021

 

QUY CHẾ

Tổ chức, hoạt động của “Tổ An toàn COVID-19”

 

Điều 1. Công tác tổ chức.

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập các “Tổ An toàn COVID-19”.

- Số lượng: 02 tổ.

Tổ 1: Gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp Tiểu học

Tổ 2: Gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp THCS

- Mỗi tổ có 3 người phụ trách chính (Trong đó có 1 lãnh đạo nhà trường  làm tổ trưởng, 1 giáo viên phụ trách công tác Đội, 1 giáo viên phụ trách công tác y tế trường học) và các bộ, giáo viên, nhân viên của trường, theo cấp học.

- Tổ trường “Tổ An toàn COVID-19” thực hiện phân công nhiệm vụ các thành viên đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Điều 2. Nhiệm vụ của “Tổ An toàn COVID-19”.

Các “ Tổ An toàn COVIC-19” có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, giám sát, đôn đốc, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid -19 tại nhà trường ( theo văn bản 727/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình) và Quy chế tổ chức, hoạt động của Tổ An toàn covid-19.

          2.1. Nhiệm vụ chung:

          - Tham mưu với trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ( Hiệu trưởng) xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

- Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc, giám sát cán ộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường ( theo công văn 712/SGDĐT –VP ngày 19/8/2021 của Sở Giáo dục và Đàot ạo Thái Bình).

- Truyền thông, khuyến cáo về phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh, với từng nhóm đối tượng, đặc biệt với nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.

- Thường xuyên liên hệ với trạm y tế xã đẻ được hướng dẫn, hỗ trợ về mặt chuyên môn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch. Phát hiện và báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo phòng, chống Covid- 19 những nhóm đối tượng có nguy cơ, những người về từ vùng dịch, trường hợp nghi nhiễm trong trường học để có phương án xử lý kịp thời.

- Phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị với hiệu trưởng xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh lại trường.

- Phối hợp với các bộ phận chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại trường. Thường xuyển tổng hợp nhanh tình hình dịch bệnh, rà soát các điều kiện phòng chống dịch và báo cáo các cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Các tổ có sổ “ An toàn Covid-19”, tổ trưởng phân công quản lý sổ, tổng hợp, ghi chép, ghi đầy đủ thông tin về công tác triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của cấp trên phân công.

2.2. Nhiệm vụ hàng ngày:

* Khi học sinh đến trường:

- Thực hiện theo dõi sức khỏe đầu giờ và trong suốt thời gian ở trường của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; giám sát. Phát hiện kịp thời và báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh có  biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở để có biện pháp xử lý phù hợp.

- Hàng ngày nắm bắt tình hình, lưu vào sổ “ An toàn Covid-19 nhừng thông tin sau:

+ Sĩ số lớp học, số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh nghỉ học kèm lý do.

+Trường hợp đi về từ vùng dịch và biện pháp xử lý.

+ Những trường hợp F0, F1, F2 và địa điểm, thời gian hết hạn cách ly

+ Có trường hợp nghi nhiễm trong ngày hay không và biện pháp xử lý của nhà trường.

+ Những trường hợp không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và phương án giải quyết.

+ Những vấn đề phát sinh, tình huống bất thường khác nếu có và biện pháp xử lý.

* Khi người học phải tạm dừng đến trường để phòng chống dịch

- Khi người học tạm dừng đến trường, hàng ngày “ Tổ an toàn Covid- 19” tiếp tục nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, các trường hợp mắc Covid – 19, trường hợp nghi nhiễm, đi về từ vùng dịch, trường hợp cách ly và lưu vào nhật ký hàng ngày, báo cáo cơ quan, bộ phận theo quy định; tổng hợp, ghi chép vào “ Sổ an toàn Covid- 19” khi có điều kiện,.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

          - Bản qui chế này đã được thống nhất trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

          - Bản qui chế có hiệu lực từ ngày ký.

          - Nội dung của qui chế này có thể được Hiệu trưởng thay đổi khi :

+ Theo đề nghị của tổ trưởng Tổ An toàn Covid-19

+ Khi các cấp quản lý có vản bản hướng dẫn thay đổi khác với những điều trong qui chế trên./.

 

                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                             Ngô Thị Liên

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 10 : 760
Năm 2021 : 11.701